27.11.2018
Kategorie: Money Management

Metody Fixed Fraction a Fixed Ratio (Money management)

27.11.2018
Kategorie: Money Management

V minulých dvou dílech jsem si obecně vysvětlili „ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY MONEY MANAGEMENT“ a nyní se podíváme na praktický příklad. 

… Jedná se o kapitolu 8 z mé  knihy „Praktický Money Management aneb jak řídit riziko na burze“ kterou můžete zakoupit ZDE…. 

 Fixed Fraction (FF) je jedna nejznámější a nejrozšířenější metodou MM. FF stanoví, že pro každý obchod nebude riskováno více než x% obchodního účtu.

Uveďme si pro názornost pár příkladů

1) Máme účet 1.000 USD a chceme obchodovat systém na EURUSD, kde SL je stanoven na úrovni 50 pipů a zároveň nechceme riskovat více než 2% kapitálu. 2% kapitálu je 20 USD. SL 50 pipů je na jednom lotu 500 USD, tedy 20/500 = 0,04 lotu, tzn. 4 microloty.

2) Máme účet 500 USD a chceme otevřít obchod se SL 150 pipů a zároveň neriskovat více než 2% kapitálu. 2% kapitálu jsou 10 USD. Riziko pro jeden lot na SL 150 pipů je 1.500 USD. Velikost pozice tedy 10/1500 = 0,0066 lotu. Tedy 0,6 microlotu, tzn. že nedosahujeme ani 1 microlotu a obchod nemůžeme otevřít. Pokud nechceme zvyšovat procento riskovaného kapitálu, musíme buď navýšit kapitál, nebo snížit SL. Pokud bychom přesto otevřeli obchod o velikosti jeden microlot se SL 150 pipů, riskovali bychom 15/500 = 3% kapitálu.

3) Dle této logiky můžeme dopočítat velikost účtu, který pro obchodování potřebujeme. Pokud máme systém se SL 200 pipů a nechceme riskovat na jeden obchod více jak 1% kapitálu, vypočteme min. velikost kapitálu takto:

Ztráta v USD / % risk = 20 / 1% = 2.000 USD.

To je jen malá ukázka logiky výpočtů a teď se vraťme k metodě Fixed Fraction. FF je pravděpodobně nejpoužívanější a nejvíce doporučovanou metodou MM a je hojně využívaná i fond manažery. Velké fondy pracují s velmi malým % rizika (většinou do 1%), to však neumožňuje geometrický růst equity. Individuální obchodníci mají většinou malý kapitál a mají proto tendenci % risku zvyšovat a dosahovat tak prudšího růstu equity. Ale pozor, vzpomeňte si na minulou kapitolu (v knize), kde jsem házeli s mincí. Ukazovali jsme si simulace různých vývojů equitní křivky a viděli jednu pro 10% risk. Jednu si tu krátce připomeneme:


Obrázek č.19

Vývoj equity je psychicky devastující. Vydělat 50 mil. Kč, a pak o ně skoro přijít, tedy klesnout na 3 mil. Kč, a následně se zase vrátit na 40 mil. Kč.

Je tedy zřejmé, že 10% je hodně. Jaké tedy % risku použít? Postupem doby se objevila řada přístupů, jak zkalkulovat výši % risku. Ukažme si ty nejznámější z nich:

FF – Kellyho vzorec

J. L. Kelly byl fyzik a vyvinul toto kritérium v roce 1956 při řešení problému náhodnosti šumu, který vznikal na telefonních linkách. E. Thorp poté uplatnil tuto metodu na hazardní hře Black Jack.

Kellyho % risku = (W – (1-W)) / R; kde

W – je pravděpodobnost zisku

R – je historický průměr poměru velikosti průměrného zisku / průměrné ztráty

Řekněme, že máme systém se ziskovostí 55% a poměr průměrného zisku a ztráty je 1,2, pak Kellyho % risku = (55-45) / 1,2 = 8,3%.

Dalším způsobem, jak stanovit % risku, je metoda Optimal f, kterou zpopularizoval Ralph Vince.

FF – Optimal f

R. Vince považoval za nejlepší variantu riskovat pevné části největší historické ztráty. Testujeme tedy hodnoty od 1% až do 100% a hledáme nejvyšší hodnotu TRW.

TWR = Pi=1...n (1 - f * výsledek / max. ztráta)

Hodnotu optima f si můžeme ukázat na následujícím obrázku č. 20. Jestliže znázorníme hodnotu TRW pro hodnoty risku od 1% až do 100%, pak Optimal f je na samotném vrcholu křivky.


Obrázek č.20 (FF – Optimal f)


Tato metoda je neuvěřitelně agresivní a v reálu obtížně psychicky obchodovatelná. Ukážeme si to v některém z dalších kapitolách knihy.

FF – Secure f

Tento výpočet používá také vzorec pro Optimal f, ale nepoužíváme pro výpočet největší historickou ztrátu, ale maximální drawdown. Tento přístup je významně méně rizikový (viz následující obrázek č. 21).


Obrázek č. 21

FF dle Larryho Williamse

Larry Williams jako jeden z nejslavnějších traderů na světě propaguje vlastní variantu FF. Počet kontraktů stanovuje takto:

Počet kontraktů = % rizika * kapitál / (- max. drawdown) /100

Fixed Ratio

Jiný přístup vypracoval a představil Ray Jones. Tuto metodu rozvinul na základě FF metody, když se snažil odstranit její hlavní nedostatky. Metody vypadají podobně a přesto se liší. Hlavní nevýhodou FF je, že „řeší“ prakticky jen jednu složku MM. Cílem MM je maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat riziko. Samozřejmě, že je to úkol, který se nepovede nikdy uspokojivě vyřešit, ale FF při svém nastavení buď upřednostňuje riziko, anebo naopak zisk a druhou veličinu „ignoruje“.

1) FF nám umožňuje při vysokém % risku dosáhnout výrazného geometrického růstu.

2) FF s nízkým % risku umožňuje udržovat nízké riziko.

ale:

1) Použití vysokého % risku vystavuje účet enormním drawdownům.

2) Při použití velmi malého % risku dochází k velmi pomalému růstu kapitálu.

3) Při snaze nalézt % risku někde mezi těmito úrovněmi neumožňuje stanovit správné proporce risku a zisku.

V čem se vlastně tyto metody liší?

FF metoda umožňuje zvyšování tempa růstu s konstantním rizikem, kdežto

FR metoda umožňuje konstantní tempo růstu se zmenšujícím se rizikem.

FR vazbu mezi riskem a výnosem řeší daleko lépe.

Ukažme si tedy, jak FR funguje:

FR se kalkuluje tak, že vyjdeme z počátečního kapitálu a stanovíme si požadovaný delta parametr. Deltu stanovujeme s ohledem na svůj přístup k riziku a obchodní systém. Tato proměnná ovlivňuje dynamiku výsledků.

Ukažme si to na příkladu: např. začneme s kapitálem 10.000 USD a deltu stanovíme na 5.000 USD.

Úrovně, kdy budeme zvyšovat naši pozici o další kontrakt, stanovíme následovně:

10.000 + (1 * 5.000) = 15.000 USD …. po dosažení této úrovně zvýšíme pozici o jeden kontrakt

15.000 + (2 * 5.000) = 25.000 USD …. další úroveň pro navýšení kontraktu

25.000 + (3 * 5.000) = 40.000 USD …. atd.

Obecně tedy platí vzorec:

Následující úroveň = předchozí požadovaná výše účtu + (počet kontraktů * delta)

…ale dost už teorie. To jsou jen základní popisy základních MM metod. Více informací naleznete na webech či v literatuře, my se však zaměříme hlavně na praktické využití a aplikaci těchto metod. V následující kapitole knihy si ukážeme konkrétní obchodní systém a budeme na něj aplikovat FF a FR metodu, abychom viděli rozdíly a zároveň si uvědomili výhody a nevýhody jednotlivých metod, tak jak jsem je vyjádřil výše.

Tímto příkladem jsme nakousli jeden z možných přístupů k řízení peněz. Bohužel asi všichni cítíme, že to nebude ten správný způsob. V příští kapitole si ukážeme ještě další systémy používané u hazardních her.

…. Pokrčování dalších podkapitol  MM najdete v knize Praktický Money Management aneb jak řídit riziko na burze“ kterou můžete zakoupit ZDE….

MM_kniha_250

Vložit komentář